แบบประเมินทักษะการเป็นผู้น้ำของคุณทดสอบ ลองทำ (copy)

1. อธิบายงานถ่ายทอดข้อมูล/ข่าวสารต่างๆให้กับทีมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น


1. ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจให้ผู้อื่นมีความคิดเห็นคล้อยตามและปฏิบัติตามเรื่องที่ตนนำเสนอ


1. วิเคราะห์และแจกแจงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบในงานของตนเองและทีมงานได้

2. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม มีเหตุผล ปราศจากการใช้อารมณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวในการตัดสินใจแก้ปัญหา


1. สามารถวางแผนและบริหารเวลาในการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายของตนเองและทีมงานให้สำเร็จตามมาตรฐานและทันเวลาที่กำหนด