NPS for HR Team

1. โปรดให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการ ระหว่าง (0 ถึง 10) โดย 10 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด *

2. ทำไมคุณถึงให้คะแนนเท่านั้น *

3. โปรดระบุสิ่งที่คุณคิดว่ายังต้องปรับปรุง เพื่อให้บริการดีขึ้น *